بسته 20 فايل اكسل محاسباتي حفاظت كاتدي (تانك-خط لوله-بستر چاهي-ميرايي ولتاژ و ...)

 بسته 20 فايل اكسل محاسباتي حفاظت كاتدي (تانك-خط لوله-بستر چاهي-ميرايي ولتاژ و ...)
مدل کالا: cp
موجودی: 9860
قیمت: 14,000تومان

براي اولين بار فايلهاي محاسباتي طراحي حفاظت كاتدي (اكسل)  ارائه مي گردد:

 

1- محاسبات ميرايي attenuation ولتاژ در طول خط لوله

2-محاسبات آند ريبوني منيزيم

3-محاسبات بستر حفاظت كاتدي چاهي

4-محاسبات بستر حفاظت كاتدي سطحي

5-محاسبات كك مورد نياز در چاه

6-محاسبات ريبون كف تانك

7-محاسبات آند گالوانبك (فدا شونده)

8-محاسبات ول اسپول Insulating joint

9-......

 

يادتان باشد: مبلغي را كه براي آموزش خود مي پردازيد، به مراتب كمتر از هزينه هايي است كه در آينده بابت عدم آگاهي خواهيد پرداخت

 

 

پشتيباني 09128944855